Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > EHIN 2023 – Leve med kreft

EHIN 2023 – Leve med kreft

Hva tenker kreftpasientene om digitalisering? Hvordan kan digital hjemmeoppfølging være integrert med hverdagshabilitering? Hvordan skaper vi fremtidens økosystem for å leve bedre med kreft i hverdagen dere vi bor?
10.11.2023

I møte med den økende kreftbyrden og ambisjonene i nasjonale kreftstrategier som «Leve med kreft» og EU Cancer Mission, har helseteknologi blitt vår sterkeste allierte. Norwegian Smart Care Cluster ved Arild Kristensen, ledet sesjonen Leve med kreft på EHIN-konferansen. Medlemmer og samarbeidspartnere viste forbildecase, og delte nyttig innsikt fra pasientforløp og utviklingsprosjekter i paneldiskusjon. Kari Øritsland, leder for klyngens satsing Leve bedre med kreft, koordinerte sesjonen i samarbeid med Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og Cancer Mission Hub Norway.

Camilla Gram, leder i Kreftforeningen i Stavanger

«Kreftpasienter er veldig fornøyde med utredning og behandling i sykehus, men overgangen til videre oppfølging i kommunene svikter», sa Camilla Gram. «Det er et paradoks at implementeringen av Pakkeforløp hjem går så sent, når kreftpasientene er så positive til digital hjemmeoppfølging og deling av data», fortsatte hun. Camilla vet hvor skoen trykker for kreftpasientene. Helsedirektoratet innførte «Pakkeforløp hjem» tidligere dette året. Målet er at alle kreftpasientene skal få kartlagt sine behov for oppfølging og rehabilitering når de er på sykehuset, og at ytterligere behov følges opp gjennom to samtaler hjemme, i den kommunen der de bor. Tallenes tale er klar. «Kartleggingen på sykehusene lar vente på seg, og overføring av innsikt til kommunen er ikke kommet i gang», sier Camilla. Forutsetningen for kommunenes planer om oppfølgende samtaler med fastelege eller kreftkoordinator lar derfor vente på seg.

Andreas Stensvold, Sykehuset Øsfold og Vetel Slagvold Støre, Diffia

 Utfordringsbildet er forstått; vi blir flere eldre, kreftbyrden øker og vi klarer ikke å rekruttere nok helsepersonell. Ressursene i helsetjenestene er knappe. Men Østfold sykehus er klar til å møte fremtidens utfordringer. Løsningen er digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter som er implementert i virksomheten. Den har vært utviklet i samarbeid mellom helsepersonell, kreftpasienter og Diffia. Resultatene er mer fornøyde kreftpasienter som kan bruke tiden sin til positive aktiviteter, og ansatte som får jobben sin gjort enkelt og greit.

Nå er løsningen i skaleringsfase og flere krefttyper får sin applikasjon på plass. Det innovative partnerskapet har gitt alle helseregioner opsjon på den innovative anskaffelsen. Snart ruller løsningen ut til alle landets sykehus som vil tilby kreftpasientene en bedre, mer effektiv og helhelig løsning som man kan ha i bukselommen.

«Det vil i fremtiden ikke være mulig å levere dagens helsetjenester – vi må omstille og tenke nytt», sier leder av Kreftavdelingen Andreas Stensvold.  Andreas Stensvold mener at grunnen til at de i samarbeid har greid å utvikle løsningen, er gjensidig tillit og transparens mellom partene. Tjenesteinnovasjon + teknologi gir bærekraftige helsetjenester.

Kari Sand, Sintef Digital Helse

Hovedhypotesen i prosjektt CaReScreen er: «Det mangler effektive systemer for å identifisere rehabiliterinsbehov og fordele pasientene til riktig tjeneste». Dette bekreftes av Kreftforeningens survey (2022) «Pasientforløpet» og det faktum at Pakkeforløp hjem ikke er kommet i gang med behovskartlegging».

Kari Sand og SINTEF Digital Helse, presenterte prosjektet, som er en ambisiøs og fremtidig målsetting om å utvikle et økosystem for kreftrehabilitering. Prosjektet er i innsiktsfasen, og funn foreligger om behov og ønsker fra kreftpasienter, pårørende og helsepersonell. Tilbudene er i dag svært varierende fra kommune til kommune, og mange steder finnes de knapt. Chekc Ware er klar til å utvikle prototyper, og ser frem til å starte på arbeidet.

«Presentasjonen min er et lappeteppe av slides fra ulike presentasjoner», sa Kari Sand. «Men krefthabiliteringsfeltet kan knapt beskrives som et lappeteppe, de enkeltstående delene av hverdagsrehabilitering henger ikke sammen», konkluderte Kari.

Unicare Norge er prosjektansvarlig i samarbeid med CheckWare. Andre bidragsytere er Kreftforeningen, Oslo Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital. NTNU, Helseinnovasjonssenteret og Forskningsstiftelsen FAFO.

 

 

Kontakt oss


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28