Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

ElCat

Prosjektet går ut på å utvikle en ny type energi-effektiv renseenhet som reduserer eller potensielt eliminerer metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer.

I takt med det økte miljøfokuset har det i senere tid vært en overgang til økt bruk av gassmotorer, spesielt i den maritime sektoren. Gassmotorer har en fordel ovenfor oljedrevne motorer, da den slipper ut mindre av miljøgassene karbondioksid, svoveldioksid og nitrogendioksid. Likevel er det miljømessige utfordringer knyttet til bruken av gassmotorer. Gassmotorer slipper ut uforbrent metan, en gass som har 25 ganger større klimaeffekt enn karbondioksin. Rensing av metangassen er en utfordring da det krever en høy temperatur som det er kostbart å oppnå.

I tillegg til å gå over til fornybar energi vil gass som energikilde spille en viktig rolle for å møte fremtidens lavkarbon energikrav. Utslipp av uforbrent metan fra forbrenningsmotorer er en relativ ny problemstilling som skaper spesielle utfordringer for industrien. Reduksjon av metanutslipp fra gassmotorer vil derfor ha en enorm miljøeffekt og er et viktig steg på vei mot et nullutslippssamfunn. For eksempel, hvis dagens gassdrevne maritime flåte hadde hatt denne teknologien implementert ville man ha redusert utslipp av klimagasser fra disse med 10-20%. Prosjektet vil følgelig være en sterk bidragsyter for FNs bærekraftmål nummer 13: Gjennomføre nødvendige tiltak for å bekjempe klimaendringene og klimavirkningene.

Prosjektet foreslår derfor en ny katalysatorteknologi som kan bidra til renseprosessen av metangass, og sikre at gassmotorer har en bærekraftig fremtid. Prosjektet foreslår å utvikle en innovativ teknologi som tillater lokal oppvarming av metangass og muliggjør nødvendig temperaturøkning for vellykket rensing av motoravgasser som metan. Teknologien vil dermed bidrar til å redusere/eliminere metanutslipp fra gassmotorer. Teknologien skal være modulær, og kan derfor tilpasses både fremtidige og allerede eksisterende gassmotorer.

Høgskulen på Veslandet har allerede utviklet en prototype på reseenheten som reduserer motorens metanutslipp med over 90%, konseptet har derfor et stort potensial. I tillegg har renseenheten store optimaliseringsmuligheter for å redusere energi-forbruket ytterligere. Målet med prosjektet er å utvikle en fullskala prototype, som skal være grunnlaget for en skalering til et variert utvalg med applikasjoner.

Status for prosjektet

  • Prosjektet er tildelt « FORNY milepælprosjekt».
  • Arbeid med patentering er igangsatt.
  • Det er gjennomført flere ‘’proof of concept’’ tester med lovende resultater:  Det er utviklet en prototype på renseenheten som reduserer motorens metanutslipp med over 90%, og gjennomført grunnleggende kjemiske laboratorietester.
Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Peter Edgar Koch, Forsker, Høgskulen på Vestlandet
Lars Magne Nerheim, Forsker, Helse Bergen
Samarbeidspartnere
Høgskulen på Vestlandet: Avdeling for ingeniør og økonomifag: Institutt for maskin og marinfag
Logo for Høgskulen på Vestlandet
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28