Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > ZoneCat

ZoneCat

Prosjektet går ut på å utvikle en ny type energi-effektiv renseenhet som skal eliminere metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer.

I takt med det økte miljøfokuset har det i senere tid vært en overgang til økt bruk av gassmotorer, spesielt i den maritime sektoren. Gassmotorer har en betydelig fordel ovenfor oljedrevne motorer, da den slipper ut mindre av miljøgassene karbondioksid, svoveldioksid og nitrogendioksid. Likevel er det noen miljømessige utfordringer knyttet til bruken av gassmotorer. Gassmotorer slipper ut uforbrent metan, en gass som har 25 ganger større klimaeffekt enn karbondioksid (CO2). Rensing av metangassen er en utfordring da det krever svært høy temperatur som hittil har vært en svært energikrevende prosess.

I tillegg til å gå over til fornybar energi vil gass som energikilde spille en viktig rolle for å møte krav til reduserte utslipp av klimagasser. Med tanke på at metan er en mye mer potent klimagass enn CO2, blir uforbrent metan fra forbrenningsmotorer en problemstilling som skaper spesielle utfordringer for industrien. Reduksjon av metanutslipp fra gassmotorer vil derfor ha en enorm miljøeffekt og være et viktig steg på vei mot et nullutslippssamfunn. For eksempel, hvis dagens gassdrevne maritime flåte hadde hatt denne teknologien implementert ville man ha redusert utslipp av klimagasser fra disse med 10-20%. Prosjektet vil følgelig være en sterk bidragsyter for FNs bærekraftmål nummer 13: Gjennomføre nødvendige tiltak for å bekjempe klimaendringene og klimavirkningene.

ZoneCat en ny katalysatorteknologi som bidrar til renseprosessen av metangass, og sikrer at gassmotorer har en bærekraftig fremtid. I tillegg til at denne teknologien kan installeres på nye motorinstallasjoner, kan den også ettermonteres på eksisterende skip. Det største markedet for teknologien vil derfor være etterinstallasjoner på skip som allerede er i operasjon. Gjentatte tester viser at teknologien også er energieffektiv, noe som gjør at driftskostnadene for et slikt katalysatorsystem er marginale.  Teknologien vil bidra til å eliminere metanutslipp fra gassmotorer.

Høgskulen på Vestlandet har utviklet første prototype av katalysatoren som reduserer motorens metanutslipp med over 85%, konseptet har derfor et stort potensial. I tillegg har renseenheten store optimaliseringsmuligheter for å redusere energi-forbruket ytterligere. Neste steg for prosjektet er å utvikle en fullskala katalysator sammen med industripartnere.

Status for prosjektet

  • Prosjektet har gjennomført milepælprosjekt med støtte fra NFR.
  • Teknologien er Patent pending
  • Det er gjennomført flere ‘’proof of concept’’ tester med lovende resultater:  Det er utviklet en prototype på renseenheten som reduserer motorens metanutslipp med over 85%, og gjennomført grunnleggende kjemiske laboratorietester.
Forskere
Peter Edgar Koch, Forsker, Høgskulen på Vestlandet
Lars Magne Nerheim, Forsker, Høgskulen på Vestlandet
Samarbeidspartnere
Høgskulen på Vestlandet: Avdeling for ingeniør og økonomifag:
Logo for Høgskulen på Vestlandet
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28